Check the box
to edit your
account info
User Name:
Password:

Create Account
Forgot password
Change passwd

St. Sava
St.Sava Library

Slavic Categories
Stories
OCP Course
OCP Register
Slavic Languages


Make SlavicNet your homepage


Bookmark Now!

Slavic Links
Belarus
Bulgaria
Czech Republic
Greece
FYR Macedonia
Moldova
Poland
Russia
Slovakia
Serbian Republic
Ukraine
Yugoslavia

Go back to the main page      Next

   

NARODNE SRPSKE ZAGONETKE

Zaštom ti je zaštom?

1. Bez ivera na vodi ćuprija.

2. Bez kože uđe, s kožom iziđe.

3. Bijela koka ispod strehe viri.

4. Bijela njiva, crno sjeme, mudra glava, koja sije.

5. Bijelo je, sir nije; repato je, miš nije; so liže, vo nije.

6. Bjela bjelu ćera preko b'jela polja: daj mi, bjelo! b'jela ljeba ispod b'jela skuta.

7. Božje sazdanje, ljucko stvorenje, zmija osedlana.

8. Vipoje poji, na koplju stoji, da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

9. Vićak visi, vićka zja, vićak viju! te u vićku.

10. Vo buče, pa punu košaru nabuče.

11. Vojvod vodu pije, nad njime se barjak vije.

12. Gvozden sjedi u lugu u gvozdenu klobuku, suze mu kaplju uz jelovu kacu.

13. Gubicom rije, a g.. .com žile vadi.

14. Gujinja glava, gospodsko ruo, Arapske noge.

15. Gurava kobila sve polje pobila.

16. Guravo prase sve polje opase.

17. Danju klanja, a noću zvijezde broji.

18. Dva lokvanja oko panja.

19. Dva svijetle, četiri steru, a jedan misli da legne.

20. Dva dola supodola, među njima zmaj leži, đe zmaj leži, tu trava ne raste.

21. Dva se brata preko plota za brade vuku.

22. Dva stupca u nebo udaraju.

23. Dvije gore uporedo rastu; jedna cvati, a ne rodi; druga rodi, a ne cvati.

24. Dvije čavčice naporedo stoje, a jedna druge ne vidi.

25. Devet baba po ledu se plaza.

26. Dok se otac rodi, sin po kući odi.

27. Drvena kučka u potoku laje.

28. Drveno telo, gvozdeni zubi, kamen pregrize.

29. Drven trbu, kožna leđa, dlakama govori.

30. Duži iver od klade.

31. Će naš crvenko leži, onđe nikad trava ne niče.

32. Žuto mače pred Bogom plače.

33. Zagrmlje veliki grom, a prema njemu mali grom, đe se sastaše, tu se slaltaše.

34. Zakla vola bivola, izudi ga na udiće, svaki ud vola dade.

35. Zakla vola bika, sve selo svika, a kad oće da slavi, nema šta da stavi.

36. Zalolota lota sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

37. Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ, koji otključava.

38. Zimi služi, a ljeti zube kesi.

39. Zoba grozd od mora do Dunava, nit' ga mogo pozobati, ni ga mogo pregoreti.

40. Iz mesa izišlo, a meso nije; mlogu štetu i asnu počinilo, a tome krivo nije.

41. Ja pođo po sopotu, a stado na grijotu, pozva mrdeljače: dones'te mi tuleode, e su došle vazlitrave.

42. Ja udari gvozdenim maljem u kamen grad, iz njeg' skoči devenduka kralj, i primi se uz Mekiš grad.

43. Jaše rod na nerodu, i traži nenikli.

44. Jaše tuta na bauri.

45. Jedan prut sve polje ogradi.

46. Jedna gruda voska cijelom svijetu dosta.

47. Jedna čaša masla svemu svijetu dosta.

48. Jedno veli: Svani, Bože; drugo veli: Smrkni, Bože; treće veli: Kako mi je, tako mi je.

49. Kad u polje ide, kući okrenulo rogove, a kad kući ide, u polje (okrenulo rogove).

50. Kobila oždrijebi kost, a kost ždrijebe, pa ždrijebe voli babu kobilu, nego kost majku.

51. Koja voćka samo jednom cvati, a u vijek rađa.

52. Ko pjeva, kad drugi ljudi plaču.

53. Krava riče od Bosne, tele sisa od garave.

54. Kući ide, a u goru gleda.

55. Kući ideš, a Bogu se moliš, da nikoga u kući ne nađeš.

56. Kućica u gorici na jednoj nožici.

57. Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, i u ognju čovek stoji.

58. Mastan kaiš kroz zemlju prođe.

59. Međ' konjma raslo, međ' ženama igralo.

60. Melj melje navr jele, šareno se vižle penje, da i ono umelje.

61. Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

62. Mlin melje navr jele, šareno se vižle penje, da i ono melje.

63. Motovilo vilo, po gori se vilo, kući dolazilo, soli ne lizalo.

64. Mrtvo živo iz šume vuče.

65. Na careviću bez uzla košulja.

66. Navr plasta šaka šaša.

67. Nađo tiće bradiće, viš' bradića ustočiće, viš' ustočića nosočiće, viš' nosočića gledočiće, viš' gledočića čeločiće, viš' čeločića Gojko krmke vraća.

68. Noću steono, a danju jalovo.

69. Od bijela kamena postalo, aljinu ima rukom negrađenu, od glasa njegova mrtvi ljudi ustaju, a poslije smrti krste ga.

70. Ozdol gvozdeno, ozgor drveno, a u srijedi mesano.

71. Ozgo trava, ozdo brada, a u srijedi kmetska čast.

72. Odleti pata i doleti pata, i donese dva ivera zlatna.

73. O klinu visi, o zlu misli.

74. Naprijed vile, u srijedi bure, ostrag slinac.

75. Naš mrkonja u košaru uđe, a rogovi mu ne mogoše.

76. Ni bradvom bradvito, ni svrdlom svrdlito, a sve rupa do rupe.

77. Ni od pedao ni od čeperak, a dva dućana pokrilo.

78. Niti misli, ni govori, samo ti se kaže.

79. Nit' šušnu, nit' bušnu, a u kuću dođe.

80. Od zemlje se diže, a ne može se dignuti.

81. Otac u kolijevci, a sin u svatovima.

82. Pet braće putem idu, a pet pod plastom stoje; koji putem idu, nijesu pokisli, a oni pod plastom pokisli.

83. Pilipilj cara kopa pod lipov panj na Đurđev dan.

84. Podiže se peteljeva vojska, te mi oćera po ledu goveda, kad mi bješe u kitu všenica.

85. Podigle se rogoljače, susrete i rendesilo, oćaše i rendesati, neda bendeš ni gledati.

86. Poručuje domadar domadarici: Pošlji mene tisli misli, pale su mi mrke čele na plješivac.

87. Poručuje ciciban cicibanici: Pošlji mene šetlju petlju na magarici, pokise mi bela pena na zagalici.

88. Prispi čare na mačare, na panje dekanje, na senje dupore.

89. Prođe ban jerban s mora na Dunavo konjskom vriskom, junačkom vikom; malo ga ko viđe, svatko ga ču.

90. Pruži platno od mora do Dunava, pa ga savi u oraovu ljusku.

91. Puna greda bijeli pera.

92. Puna soba za krajcaru.

93. Puna tepsija zlatni koščica.

94. Puna crkva đaka, ni od kuda vrata.

95. Pun breg bubrega.

96. Pun do iverja.

97. Puče puška na ledu, ode para čak do cara.

98. Pušta šticu u more, a štica trakove, a trakovi cvjetove, a cvjetovi tumbeke; to se čulo u Mletke.

99. Rasla česta šumica, pod šumicom poljana, pod poljanom gledura, pod gledurom Gostur grad, i u gradu gospodar.

100. Rastov trup, ljeskov prut, a u njemu ognjen junak leži.

101. Rogom pije, rogom jede, rogom Bogu slavu daje.

102. Sav mrkonja leži, a pleće mu odi.

103. Savi zlato, razvi zlato, a to zlato k'o i zlato.

104. Sazdade me Bog od' šta i Adama, svakoga nadoji i narani; a kad umrije, niti mi Bog primi duše, ni zemlja tela.

105. Sam lončić u polju vri.

106. Sva gora pokise, a četiri pruta ne mogoše.

107. Sve po kući izgore, a kuća osta.

108. Sivac more preskoči ni kopita neskvasi.

109. Sjeda sjedi u Sjedinu gradu, car je prosi, okovan je neda.

110. Sjede na vraga, ode bez traga.

111. Sjedi vila navr vila, čeka sinova iz bijeli gradova.

112. Sjedi gospa u dvoru, kose joj na dvoru.

113. Sjedi Mara nadno grada, puštila kose dovr grada.

114. Sjekutići sijeku, vukotići vuku, sam baća prevraća.

115. Skoči srna iza trna, đe se svila, tu i umrla.

116. Slamna kuća, gvozdeni pritisci.

117. Spolja telo, a unutra košulja.

118. Sprijed šilo, straga vilo, ozdol artija, ozgor mantija.

119. Starac sjedi pod voćkom, pokrio se obojkom, založio brabonjkom.

120. Sto orlova jedno jaje snese.

121. Tavno neva u tavnoj kljeti vez veze tanku gojtu plete.

122. Tanjir do tanjira čak do Varadina.

123. Telo mu je drveno, zubi su mu gvozdeni, srce mu je prteno.

124. Tica bez zuba, a svijet izjede.

125. Tica šargizda sve selo nagizda, a sebe ne može.

126. Trči trčuljak, visi visi visuljak; Boga moli trčuljak, da otpadne visuljak.

127. Ubi vola bivola, okrvavi dva dola.

128. Uđe kurjak u tor, ovcu uvati, pa kost izjede, a mesa se ne dotače.

129. U jednom brlogu dvanaest nazimaca leži, a nijedan s kraja nije.

130. U jednom sudu i vino i rakija (pa neće da se pomiješa).

131. U mrtvoj kobili drob govori.

132. U nas jarac čudan jarac, u njega su rozi čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ni čuje vran, kad zmaj kuje, ni čuje zmaj, kad vran graje.

133. U nas koza jakača, jaka sina rodila i unuka manita.

134. U naše babe kožne oči.

135. U našega bijelca devet pokrovaca, i opet mu se rebra vide.

136. U našeg ćaće resnate gaće.

137. U pete nišani, u nos zgađa.

138. U sobi napeto, u kući razdrto.

139. U šta je srce prteno.

140. U šta su dva grla, jedna šija.

141. Car večera, buzdovan mu igra.

142. Carević vodu pije, koplje mu se vrti.

143. Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi za rugu (bili).

144. Crven jarac po košari skače.

145. Crven trči po putiću u crvenu klobučiću: asa sa! crven ti sam ja.

146. Crna kera za sobom belo crevo vuče.

147. Crn bika sve selo svika.

148. Crno maleno vazdan cara vara.

149. Crno maleno kuću čuva.

150. Crno maleno na putu živa mesa čeka.

151. Crno meče uz polje teče, đegođ kleče, pravo reče.

152. Crno crijevo iz neba visi.

153. Četiri brata putem trče, jedan drugog ne može da stigne

154. Četiri bule na konju jašu, jedna drugu ne može da stigne.

155. Četiri nožice, a dva opanka.

156. Čuča čuči, bjega bježi; skoči čuča, te uvati bjegu.

157. Šta je tvrđe od čelika.

158. Šta je u kući novo netesano.

159. Šta kapu na glavi drži.

160. Šta kroz vodu ide, a vode se ne dovata.

161. Šta na vodu ide, a vode ne pije.

162. Šta na sebe živo meso jede.

163. Šta na tavanu biti ne može.

164. Šta o klinu visiti ne može.

165. Šta u gori bez mozga laje.

166. Šuto june kroz goru gudi.


Odgonetke

1. Preko leda.

2. Ljeb u peć.

3. Zubi.

4. Pismo.

5. Rotkva.

6. Ovca i jagnje.

7. Most preko vode.

8. Žito.

9. Brašno kad pada ispod kamena.

10. Zvono crkveno.

11. Pijevac i rep mu.

12. Kazan.

13. Igla.

14. Paun.

15. Kosa.

16. Srp.

17. Đeram.

18. Uši oko glave.

19. Pseto.

20. Vatra među prijekladima.

21. Grebeni.

22. Oči.

23. Konoplje.

24. Oči.

25. Uštipci.

26. Lepinja.

27. Pratljača.

28. Testere.

29. Gusle.

30. Svraka.

31. Vatra.

32. Kandilo.

33. Ovce i jaganjci.

34. Glavica bijeloga luka.

35. Kokoš, kad snese jaje.

36. Grmljava.

37. Lubenica.

38. Saonice.

39. Uzda.

40. Pero.

41. Čobani kad zovu žene, da ponesu muzlice, da muzu ovce.

42. Ognjilo i kremen, i varnica i trud.

43. Kaluđer traži soli.

44. Svraka na krmači.

45. Kaiš na nozi.

46. Sunce

47. Sunce

48. Krevet, vrata i direk više vrata.

49. Plug.

50. Pile.

51. Đevojka i vijenac.

52. Popovi.

53. Lula i čibuk.

54. Puška.

55. Kad čovek ide u vodenicu.

56. Gljiva.

57. Ogledalo.

58. Zmija.

59. Sito.

60. Đetao i crv; tičje gnijezdo i zmija.

61. Prsten na prstu.

62. Đetao i crv; tičje gnijezdo i zmija.

63. Čele.

64. Češalj i uš.

65. Jaje.

66. Kosa na glavi.

67. Brada, usta, nos, oči, kosa i češalj.

68. Krevet.

69. Pijevac.

70. Konj.

71. Luk.

72. Čela.

73. Puška

74. Vo.

75. Svrdao.

76. Sat u košnici

77. Kozij rep.

78. Niti.

79. Mrak.

80. Klupko.

81. Čokot i vino.

82. Prsti u prelje.

83. Čele.

84. Kad prsti skidaju mue sa skorupa

85. Ovce i kurjak i pas.

86. Čovek s guvna poručuje ženi za vreću, kad se naoblači

87. Čovek poručuje ženi iz vodenice, da mu pošlje kola da nosi brašno.

88. Vodenica.

89. Ždralovi.

90. Vid očinji.

91. Zubi.

92. Svijeća.

93. Zvijezde.

94. Sjeme u lubenici.

95. Ljebovi u peći

96. Sir u kaci.

97. Pismo.

98. Tikveno sjeme, i vriježa i cvijet i tikve.

99. Kosa, čelo, oči, usta i jezik

100. Vino u buretu.

101. Pijevac.

102. Vrata na kući.

103. Vatra kad se zapreće.

104. Lonac.

105. Mravinjak.

106. Sise u krave.

107. Lula.

108. Mjesec.

109. Ovca u toru, i kurjak i pas.

110. Lađa.

111. Kokoš na gnijezdu.

112. Repa.

113. Vatra i dim.

114. Zubi i jezik

115. Varnica.

116. Mlada pod vijencima

117. Želudac kokošinji

118. Lastavica

119. Grozd na čokotu

120. Gruda sira.

121. Čela u košnici

122. Trag konjski

123. Sanduk

124. Sunce, kad topi snijeg.

125. Igla

126. Svinjče i žirka

127. Kad se noktima utuče bua, ili uš.

128. Crv u zubu

129. Pera, ili spice u kola

130. Jaje.

131. Kuća i čeljad

132. Vodenica i valjalica

133. Vinova loza.

134. Pendžeri na sobi.

135. Bijeli luk

136. Dimnjak.

137. Pr. .ž.

138. Peć sobna.

139. U svijeće.

140. U bisaga.

141. Jagnje i rep mu.

142. Jagnje i rep mu.

143. Vodenica.

144. Jezik.

145. Pijevac.

146. Igla i konac

147. Zvono crkveno.

148. Bua.

149. Katanac

150. Trn.

151. Kantar.

152. Verige.

153. Točkovi

154. Vitao.

155. Saonice.

156. Mačka i miš.

157. Krmeća surla.

158. Jaje.

159. Konci.

160. Rakija.

161. Zvono na živinčetu

162. Svijeća.

163. Bunar.

164. Sjenka; jaje.

165. Sjekira.

166 Doboš.